Specjalista ds. kadr

Terminy weekendowe w miesiącu!!!!
Czas trwania kursu: 60 godzin

Cele szkolenia

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do wykonania zawodów, które zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145:
– Specjalista ds. kadr, kod zawodu 242307

Korzyści

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe z zakresu kadr.
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas których prowadzący przedstawi liczne przykłady i interpretacje, które pomogą w zdobyciu praktyki z zakresu kadr.

Zakres tematyczny

1. Podstawy prawne i funkcjonowanie
• Źródła oraz zasady prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń).
• Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej z elementami ochrony danych osobowych
2. Podstawy świadczenia pracy
• Nawiązanie i ustanie stosunku pracy
• Zmiana treści umowy o pracę
• Ustanie stosunku pracy
• Zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika
• Świadczenie pracy w ramach umów cywilno-prawnych.
3. Czas pracy i urlopy
• Czas pracy jako istotny element wynagrodzenia za pracę
• Urlopy pracownicze (nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu i zasady jego udzielania, urlopy zdrowotne i inne dodatkowe).
4. Obowiązki zakładu pracy wobec niektórych grup pracowniczych
• Ochrona pracy kobiet
• Ochrona pracy młodocianych
• Szczególne obowiązki zakładu pracy wobec osób niepełnosprawnych
5. Obowiązki pracowników i pracodawcy wynikające ze stosunku pracy
• Porządek i dyscyplina pracy
• Odpowiedzialność materialna pracowników
• Odpowiedzialność pracownika i firmy za naruszenie przepisów prawa pracy w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
• Wybrane zagadnienia z działu X Kodeksu Pracy
• Pracownik i pracodawca przed sądem
6. Świadczenia socjalne
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona
• Prawo ubezpieczeń społecznych (zarys systemu, w tym: zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)
7. Praca kontrolna (2 godziny).

Cena kursu 2 800 zł.

Zapytaj o termin szkolenia/kursu!!!