Czas pracy dla praktyków

Czas trwania jednodniowego szkolenia: 6 godz.

I. Wszystko na temat planowania czasu pracy
Jak dobrać system czasu pracy oraz okres rozliczeniowy aby osiągnąć cele gospodarcze bez ponoszenia nadmiernych kosztów? Jakie korzyści płyną z odpowiedniego doboru systemu i okresu rozliczeniowego?
Jak zaplanować czas pracy pracowników aby nie narazić się na zarzut planowania pracy w nadgodzinach, a jednocześnie nie „marnować” godzin?
Jak informować o harmonogramie czasu pracy? Czy zawsze jest konieczny? Na jakie okresy tworzy się harmonogramy? Czy można zmieniać ustalony harmonogram czasu pracy? Co zrobić aby zmiana harmonogramu była możliwa? Co zrobić w przypadku niespodziewanych absencji pracowników? Co z tygodniowym terminem ogłoszenia?
Jak zaplanować odpoczynek dobowy i tygodniowy bez naruszania doby pracowniczej?
Jak wykorzystać ruchomy czas pracy?
W jakim dniu najkorzystniej ustalić dzień wolny od pracy? Jak go zachowywać i jak rekompensować pracę w tym dniu?
Kiedy należy prowadzić ewidencję czasu pracy, a kiedy można jej nie prowadzić? Jakie są sposoby prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy?
Pytania do eksperta.
II. Efektywne zarządzanie pracą nadliczbową
Kiedy występują nadgodziny z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy i przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy? Jak je ustalić i zrekompensować?
Kiedy występują nadgodziny z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy? Jak je ustalić i zrekompensować?
Jakie są różnice pomiędzy interpretacją PIP, a MPiPS oraz praktyczne ich konsekwencje?
Czy każda godzina pracy ponad ustaloną normę niepełnoetatowca jest pracą w godzinach nadliczbowych? Co dają nam limity określone w umowie o pracę i jaki wpływ na rozliczenie czasu pracy niepełnoetatowca ma brak tych limitów?
Pytania do eksperta.
III. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
Jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który pracował w nadgodzinach:
wynagrodzenie za nadgodziny, dodatek – 50% czy 100%,
dodatek za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia?
Kiedy trzeba udzielić czasu wolnego za pracę w nadgodzinach? Czy zamiast tego można zapłacić wynagrodzenie wraz z dodatkami?
Jak dostosowywać niedziele i święta do organizacji czasu pracy?
Czy za pracę w niedzielę lub święto wystarczy zapłacić wynagrodzenie wraz z dodatkami czy trzeba udzielić czasu wolnego?
Czym jest pora nocna? Jak ją prawidłowo ustalić? Jak rekompensować pracę w porze nocnej? Czy każdy pracownik pracujący w nocy powinien otrzymać dodatek? Kto nie może pracować w porze nocnej?
Pytania do eksperta.
IV. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
Czy podróż służbową w godzinach pracy i poza godzinami pracy traktuje się jako czas pracy? Kiedy w czasie podróży służbowej występują nadgodziny? Jak należy traktować przejazdy pomiędzy poszczególnymi miejscami wykonywania pracy?
Czy każde szkolenie należy wliczyć do czasu pracy? Czy czas szkolenia zorganizowanego w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy podlega wliczeniu do czasu pracy?
Jak rozliczyć dyżur? Czy każda godzina dyżuru, nawet bez świadczenia pracy, podlega wliczeniu do czasu pracy?
Pytania do eksperta.
V. Czas pracy kadry zarządzającej
Kim są pracownicy zarządzający?
Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i Sądu Najwyższego?
Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?
Pytania do eksperta.
VI. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć
Kiedy naruszamy przepisy o czasie pracy?
Co grozi za ich naruszenie?
Kto ponosi za to odpowiedzialność?
Co może inspektor pracy stwierdzający takie naruszenie?
Jakie działania powinien podjąć pracodawca w przypadku stwierdzenia przez inspektora pracy naruszenia przepisów o czasie pracy?
Pytania do eksperta.

Koszt szkolenia: 300 zł/ osobę

Zapytaj o termin szkolenia/kursu!!!