20 grudnia 2021

Szkolenia BHP

W przypadku szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych istnieje możliwość szkolenia na zasadzie samokształcenia kierowanego. Zakres od okres szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

1. BHP dla pracowników służby BHP – okresowy

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE ,  konwencji MOP)
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Nowoczesne metody pracy służby BHP
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożenia (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

2. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE ,  konwencji MOP)
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy , oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników)
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

3. BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

 • Regulacje prawne z zakresu  bhp
 • Metody identyfikacji , analizy i  oceny  zagrożeń  czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych ( m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na  poprawę warunków  bhp ( w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bhp oraz ergonomii w  projektowaniu.
 • Zasady  postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii ),  w tym zasady udzielania  pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu  prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Postępowanie w  zakresie oceny  zagrożeń czynnikami występującymi w procesach  pracy oraz w zakresie  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • Postępowanie w razie wypadków  i w sytuacjach zagrożeń (np.  pożaru, awarii),  w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

5. BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

6. Metodyka prowadzenia instruktażu w zakresie BHP

 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Zasady i metody nauczania dorosłych
 • Przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonania pracy na określonym stanowisku
 • Cel instruktarzu stanowiskowego i metody tego instruktażu