Kadry od podstaw

Czas trwania szkolenia: 30 godz.

Program szkolenia

I. Obowiązki związane z zatrudnieniem
1. Zakres danych osobowych od kandydata do pracy i od pracownika
2. Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
3. Zawarcie umowy o pracę – rodzaje umów o pracę
4. Zawarcie kolejnych umów na czas określony
5. Forma i treść umowy o pracę oraz informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia
6. Zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi (regulamin pracy i wynagradzania)
7. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika
8. założenie i prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej
9. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
10. zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika

II. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1. Definicje związane z czasem pracy
2. Normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
3. Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy
5. Okresy odpoczynku
6. Przerwy wliczane do czasu pracy
7. Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy
8. Ruchomy czas pracy
9. Rozkład czasu pracy a ewidencja czasu pracy
10. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
11. Praca w godzinach nadliczbowych
12. Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
13. Nadgodziny kadry zarządzającej
14. Pełnienie dyżurów w zakładzie pracy

III. Wykonywanie pracy w porze nocnej
1. Jak w prawidłowy sposób ustalić godziny pracy w porze nocnej ?
2. Jakie są konsekwencje braku wskazania pory nocnej ?
3. Jakie grupy osób objęte są zakazem pracy w porze nocnej ?
4. W jaki sposób rekompensujemy wykonywanie pracy w porze nocnej ?

IV. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne w świetle przepisów ustawy Kodeks pracy
1. Wymiar urlopu wypoczynkowego:
• dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
• dla pracownika niepełnosprawnego
• dla pracownika w pierwszym roku pracy
• po powrocie m.in. z urlopu bezpłatnego

2. Urlop proporcjonalny (ćwiczenia praktyczne):
• rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego
• pracownik podejmujący pracę w trakcie roku kalendarzowym
• ze względu na zmianę pracodawcy
• po okresie niewykonywania pracy
• dla pracownika niepełnoetatowego

3. Prawo do urlopu uzupełniającego

4. Udzielanie urlopów bezpłatnych

V. Rozwiązanie stosunku pracy
1. Rozwiązanie umowy na czas określony,
2. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony,
3. Zakaz wypowiadania umów o pracę,
4. Wypowiedzenie umowy w okresie usprawiedliwionej nieobecności,
5. Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę,
6. Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę,
7. Rozwiązywanie umów o pracę w okresie próbnym, umowy na zastępstwo
8. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
9. Pozostałe zagadnienia związanie z rozwiązaniem umowy o pracę.
10. Odprawy z tytułu zwolnienia indywidualnego/grupowego,
11. Obowiązek wydania świadectwa pracy

VI. Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie prawa pracy

VII. Przykłady praktyczne; zadania w obszarze prawa pracy.

Cena szkolenia: 1600 zł / osobę

Zapytaj o termin szkolenia/kursu!!!