20 grudnia 2021

Szkolenia obowiązkowe

Szkolenia obowiązkowe, wymagane do prowadzenia określonych zawodów lub wykonywania poszczególnych czynności. Po zakończeniu kursant otrzymuje stosowne zaświadczenie i uprawnienia.

1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Wybrane zagadnienia z psychologii: procesy poznawcze, podział i znaczenie; procesy emocjonalne; osobowość. Wybrane zagadnienia z pedagogiki: teoria wychowania, elementy dydaktyki ogólnej. Podstawy metodyki kształcenia praktycznego.

2. Udzielanie pomocy przedmedycznej
Epidemiologia nagłych stanów zagrożenia życia. Zagrożenie  ratownika (WZW i AIDS).  Badanie wstępne ABC poszkodowanego. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Urazy i obrażenia mechaniczne, chemiczne i termiczne. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.

3. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

4. Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

4. Bezpieczne użytkowanie oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.

5. Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja pracowników.
Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej. Przeciwpożarowe wymagania budowlane  i drogi pożarowe. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Środki gaśnicze. Gaśnice. Koce gaśnicze. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Zasady ewakuacji i ewakuacja pracowników.

6. Metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

7. Kwalifikacji wypadków przy pracy i w drodze do pracy, choroby zawodowe, sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

8. Ochrona przed hałasem w środowisku pracy oraz jego wpływ na zdrowie i wydajność pracy pracownika.

9. Ochrona przed szkodliwym czynnikiem chemicznym i biologicznym w środowisku pracy.

10. Sporządzanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.